Maria Montessori

Maria Montessoris pedagogik bygger på noggranna observationer av barns utveckling.
Barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att pröva på och lära nya saker. Maria Montessori observerade, att barnens intresse varierar med ålder och mognad och följer ett givet mönster som är detsamma hos alla barn. Hon fann att barn under sina olika mognadsstadier är speciellt mottagliga för olika slags kunskap och att det därför är värdefullt att ta tillvara intresseperioderna, de "känsliga" eller "sensitiva" perioderna. Man tar också tillvara barnets spontana lust till arbete genom att låta dess eget intresse vara motiv nog att söka kunskap.
Maria Montessori fann också, att barn har en otrolig förmåga att koncentrera sig på en intressant uppgift och upprepar en övning om och om igen för att lära en ny färdighet. För att möta barns behov av stimulans och aktivitet utvecklade Maria Montessori arbetsmateriel för olika intresseriktningar och mognadsstadier. Materielen är inte det viktigaste i pedagogiken, men det är en god hjälp för barnets kunskapsinlärning.
I montessorimiljön finns materiel för praktiska, sinnestränande och intellektuella övningar, alltifrån skokräm och putstrasor till materiel som tränar logiskt och matematiskt tänkande. Också den sociala utvecklingen stimuleras.Så gott som allt intellektuellt materiel fyller flera funktioner, och de flesta materiel är också självrättande. Barnet får uppleva tillfredsställelse av att själv lyckas med en uppgift utan att behöva vara beroende av den vuxne.

Inloggning medlemmar